Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της «Δομής για την Απασχόληση και τη Σταδιοδρομία (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».

 Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των φοιτητών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής.

Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί την κύρια πύλη διασύνδεσης του ΕΑΠ με την αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας και παρέχει τους μηχανισμούς και το πλαίσιο συντονισμού και προγραμματισμού όλων των ενεργειών προώθησης της σταδιοδρομίας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές, τους αποφοίτους και γενικότερα την κοινότητα του ΕΑΠ.


Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ θα αποτελεί έναν ενοποιημένο ψηφιακό χώρο προώθησης της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας, ο οποίος:

- Θα παρέχει ενοποιημένη και εξατομικευμένη πρόσβαση των δικαιούχων (φοιτητών, υπηρεσιών ΕΑΠ, συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.) σε πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικές με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία.

- Θα υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης στους φοιτητές του ΕΑΠ.

- Θα λειτουργεί ως αποθετήριο πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την απασχόληση και την σταδιοδρομία.

- Θα συνεργάζεται με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του ΕΑΠ.

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top