Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού Συστήματος Δημοκρατίας μέσω του οποίου οι δημότες του Δήμου θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο στη διαχείριση των τοπικών δημοτικών υποθέσεων, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτό)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, θα απεικονίζει και θα διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, τη μετακίνησή τους αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες του Δήμου των ατόμων με αναπηρία. Το σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα για πιο ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των δημοτών στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και στον καλύτερο εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων του τόπου και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι έχουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης του νέου συστήματος.

Οι λειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος συνοψίζονται στις κάτωθι:

- Υποβολή, διαχείριση παραπόνων και προβλημάτων με υπόδειξη σε χάρτες

- Απεικόνιση θέσεων έργων του Δήμου σε χάρτη

- Καταγραφή των ατόμων με αναπηρία

- Απεικόνιση υποδομών μετακίνησης ατόμων με αναπηρία

- Διαχείριση και καταγραφή θέσεων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία

- Καταχώρηση αγγελιών προσφοράς – ζήτησης εργασίας

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top